Výzvy roku 2020: Městská policie, Protidrogový vlak, solární lampy, cyklostezka, nové byty, silnice i nový rybník

Alla Želinská 2020-01-14 09:52:00

Zeptali jsme se starostů a starostek měst a obcí Podbořanska, co se jim podařilo v uplynulém roce a co je čeká v roce 2020?

Podbořany, starosta Radek Reindl:

Rok 2019 byl pro město Podbořany klíčový v mnoha ohledech. V tomto roce mělo město díky svému hospodaření rekordně historicky nejvyšší rozpočet. Dokončovali jsme tak mnoho investic a zároveň zahájili nové. Z dokončených akcí bych rád zmínil regeneraci sídliště Barborka za cca 12 milionů korun, dokončení komunikací v bývalých kasárnách Doupovská - Švermova za 11 milionů korun, dokončení rekonstrukce kina za cca 20 milionů, vybudování nové obslužné komunikace za ZZn, která spojuje další rozvojovou lokalitu s městem, za cca 12 milionů, vybudování nových parkovacích ploch u hřbitova a v ulici Bratří Čapků, rozšíření kamerového systému, rekonstrukci beachvolejbalového hřiště na koupališti a spoustu dalších drobných akcí. Z nově zahájených bych chtěl jmenovat výstavbu městské sportovní haly za 47 milionů, která se již staví, nebo přípravu výstavby nové budovy Základní umělecké školy. Pokračovali jsme zcela v duchu schválených Hlavních úkolů volebního období i v realizaci podpůrných opatření pro výstavbu rodinných domů ve městě, což se nám z dlouhodobého hlediska osvědčuje mimo jiné v růstu počtu obyvatel. Jen pro zajímavost uvádím, že za posledních 12 let vyrostlo ve městě Podbořany na 250 nových rodinných domků. Oproti některým jiným městům a obcím jsme zvolili totiž takovou strategii při prodejích pozemků pro bydlení, která pomůže i mladým rodinám k získání možnosti bydlení ve svém domě, protože jsme upřednostnili právě podporu lidí před vidinou okamžitého zisku. Bohužel tato politika města podporující občany se stala trnem v oku některých soukromých developerů, pro které je zisk alfou a omegou podnikání a tak se tato podpůrná opatření města snaží hatit udáváním na všechny možné strany. Je zajímavé, že jim tato opatření nevadila, když je sami v nedávné době využívali. No nic, takový je život. Možná si za chvíli budou stěžovat i na to, že jsme našim občanům v tomto roce poskytli zdarma popelnice na tříděný odpad a kompostéry a ještě je zdarma vyvážíme.

Do roku 2020 připravujeme opět vysoký rozpočet, neboť budeme dokončovat onu zmiňovanou sportovní halu, dokončíme projektovou přípravu pro Základní uměleckou školu a tím budeme moci realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Dále bychom chtěli dokončit In-line dráhu u piknikové louky spolu s Workoutovým hřištěm, spojovací modul mezi budovami Základní školy Husova 276, aby děti nemusely přecházet venkem. Rovněž začneme připravovat velice náročnou akci rekonstrukce vnitřního provozu školní jídelny, která nás bude čekat tak za dva roky a bude náročná nejen finančně, ale i organizačně, protože budeme muset zajišťovat stravování pro všechny naše školy ve spolupráci s GSOŠ Podbořany. Rovněž v tomto roce spustíme testovací provoz Městské policie v Podbořanech, protože chceme zajistit našim občanům vetší pocit bezpečí a zároveň působit preventivně v záležitostech veřejného pořádku a eliminovat nešvary, které se zde v poslední době vyskytují. V rámci protidrogové prevence se podílíme v tomto roce i na akci Revolution Train – Protidrogový vlak, který letos navštíví i naše město.

Krásný Dvůr, starostka Lea Jandová:

V roce 2019 se nám podařilo dodělat obecní komunikace a chodníky u koupaliště a za paneláky v Krásném Dvoře, nové vybavení školní jídelny, za-vedení rozvozu obědů pro občany, příspěvky obyvatelům na stavbu ČOV, spousta kulturních akcí – MDŽ pro seniory, zábavy na návsí a na koupališti, letní kino na koupališti, které mezi obyvateli mělo veliký úspěch. Nelze opomenout také Sraz rodáků a přátel v létě, Advent s Mikulášskou zábavou a setkání se seniory před Vánocemi se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A závěrem roku se na Obecním úřadě po dlouhé době i oddávalo. Děkuji za práci a pomoc všem zastupitelům, zaměstnancům OÚ a spoluobčanům.

V roce 2020 budeme pokračovat v opravách cest a chodníků, dojde k opravě věže na kapli v Krásném Dvoře, zkušebně budeme zavádět solární lampy (veřejné osvětlení) v naších přilehlých vesnicích, postupně budeme opravovat v Krásném Dvoře veřejné osvětlení. Chtěli bychom začít postupně vyměňovat okna v budově místní školy. Dále plánujeme letos divadelní představení na koupališti.

Kryry, starosta Miroslav Brda:

Počátek roku byl trochu hektický – připravoval se program dlouhodobého rozvoje města do roku 2022. Většina zastupitelů si do programu prosadila své požadavky vyplývající z předvolebních slibů svým voličům. Na základě tohoto programu jsme nechali zpracovat několik projektů, se kterými budeme v následujících letech pracovat.

Jedná se hlavně o projekt na výstavbu 17 bytových jednotek v Kryrech, projekty na výstavbu malých sportovišť v obcích Běsno, Stebno, Strojetice. Dále jsme se zaměřili na obnovu majetku města – zateplení areálu mateřské školy, opravy střech, opravy veřejného osvětlení a postupný přechod na nový typ svítidel, opravy místních komunikací. V loňském roce jsme vybudovali na hřbitově v Kryrech nové kolumbárium, zateplil se jeden pavilon mateřské školky, provedla se výměna střešní krytiny na kulturním domě ve Strojeticích, vybudovala se nová lávka pro pěší na Malé Straně v Kryrech. Poměrně se nám dařilo plnit svá předsevzetí.

Pro rok 2020 chceme vybudovat sportoviště pro děti v Běsně a na hřbitovech v Běsně a Strojeticích vybudujeme nová kolumbária. Pokusíme se získat dotaci na výstavbu bytů. Zrekonstruujeme topení ve školce a posuneme se opět o krůček dál v plnění našeho schváleného programu rozvoje. Rovněž oslavíme sedmisté výročí od první písemné zmínky o existenci našeho městečka, a to různými společenskými akcemi v průběhu roku.

Vroutek, starosta Jaromír Kubelka:

V roce 2019 jsme zvládli realizovat opravu chodníku u DPS, opravu komunikace ve Vescích a opravu zídky u altánu kulturního domu, na Kulturním domě je nová střecha a fasáda, vydláždili jsme cestu za kostelem a vybudovali zde parkovací místa a lavičky, nově je lesní stezka v lese Na Hůrce s herními a cvičebními prvky, v budově školy se dokončuje půdní vestavba na prvním stupni, u jídelny jsme opravili zídku, s dotací jsme pořídili kompostéry, zadána je výměna střešní krytiny u čp. 1 ve Vroutku (Čoudovna). Vyhotovují se projekty chodníků v ulicích Karlovarská, Kryrská, Sadová, Nádražní, Potoční a na chodník ve Vidhostické ulici již máme stavební povolení. V části ulice Pod Hájem připravujeme vybudování splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu. Připravujeme vodovod v ulici Luční a na Podbořanské ulici v rokli. V září jsme vyhlásili výběrové řízení na vybudování cyklostezky Vroutek – Podbořany, jejíž výstavba nás čeká v průběhu roku 2020. Proběhla nová výstavba veřejného osvětlení v ul. Nádražní, probíhají opravy veřejného osvětlení v ulici Kryrská, Podbořanská a Karlovarská a v místní části Lužec.

Řešíme rozdílný záměr s firmou Kaolin Hlubany, která chce těžit v dobývacím prostoru Skytaly. Dokončuje se změna č. 1 Územního plánu Vroutek. Proběhla oprava vodovodu v ulicích Sadová, Potoční a Nádražní, zde opravovali i kanalizaci, stavbu financovala Severočeská vodárenská společnost, dále připravují pro rok 2020 opravu vodovodu v ul. Kryrská a Karlovarská. Zahájili jsme přípravu na výrobu kopie původního gotického oltáře, který stával ve vrouteckém kostele. Přihlásili jsme se do programu bezúročných půjček na výměnu kotlů, tak zvaná kotlíková dotace. A to jsem toho ještě hodně vynechal. Dík patří všem, kteří v roce 2019 našemu městu pomáhali.

Nepomyšl, starosta Josef Lněníček:

V roce 2019 se nám podařilo uskutečnit mnoho větších i menších investičních akcí. Největší je výstavba bytového domu, kde zhotovitel v roce 2019 provedl hrubou stavbu včetně osazení oken a dveří. Hotové jsou rozvody vody, kanalizace, topení a elektroinstalace a v současné době probíhají práce na vnitřních omítkách. Dále pokračujeme v restaurování vnitřních omítek v kostele sv. Mikuláše a budou následovat další práce na opravě této památky, která je v majetku městyse Nepomyšl. Nového veřejného osvětlení se dočkala ulice k parcelám "U kaolinky" a ulička od úřadu městyse ke komunikaci do Chmelištné. Z důvodu nedostatečné kapacity vody ve vodním vrtu na fotbalovém hřišti jsme zavedli obecní vodovod do fotbalových kabin. Z menších investičních akcí můžeme jmenovat doplnění dětského hřiště o nové herní prvky nebo rekonstrukci předsálí v kulturním domě. Jako každým rokem jsme pořádali nebo podpořili mnoho kulturních a sportovních akcí. Velkou kulturní událostí, kterou jsme pomáhali uspořádat, byly oslavy 70. výročí založení MS ČČK Nepomyšl, které sklidily veliký ohlas.    

V roce 2020 nás čeká dokončení zpracování nového územního plánu, důležitého pro rozvoj městyse Nepomyšl. V rámci uložení sítí nízkého napětí do země se vybuduje nové veřejné osvětlení v Podbořanské ulici a v ulici k manželům Českým.

V novém roce máme v plánu nechat vypracovat projektovou dokumentaci na exteriér kulturního domu včetně zateplení této budovy a dále se pracuje na projektové dokumentaci na zhotovení dvou bytů z prostor bývalého úřadu městyse. V současné době jsme zadali zpracování projektové dokumentace na zhotovení nového vodovodního řadu v obci Dvérce a pokud získáme v tomto roce stavební povolení, začali bychom i s realizací této akce. Dále probíhá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování nového rybníka u "Ovčína", kde se v minulosti tato vodní plocha nacházela. V obci Dětaň máme naplánováno zpevnění komunikace a úpravu návsi. Dále máme vypracovaný restaurátorský záměr pro restaurování Božích muk v Dětani.

Akce, které jsme uskutečnili, a ty, které jsme si naplánovali na rok 2020, by nebyly možné bez svědomité práce všech zastupitelů, za což jim velice děkuji.

Blatno, starosta Václav Beneš:

O prázdninách v roce 2019 se vybudovalo nové oplocení mateřské školy cca za 70 tisíc korun. Nová okna byla osazena v obecních bytovkách č.p. 120, 121 cca za 570 tisíc korun. Pracovalo se na projektech místních komunikací. Díky Ústeckému kraji byla provedena pokládka nového povrchu silnice III/2063, 2064 procházející obcí Blatno. V Malměřicích bylo ke konci roku rozsvíceno nové veřejné osvětlení cca za 1 300 000 korun, z toho se částkou 300 tisíc korun podílel Ústecký kraj.

Hlavní prioritou roku 2020 pro nás budou rekonstrukce místních komunikací (vše se bude odvíjet od projektů). Je naplánována rozsáhlejší oprava jídelny v objektu kuchyně mateřské školy. Dojde k odbahnění rybníka za „Taušovými“, k výměně oken v domě č.p. 64. Bude zahájena 1. etapa výměny svítidel veřejného osvětlení včetně kabelů.

Lubenec, starosta Jiří Chaloupecký :

Za úspěch považuji provedenou rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace včetně nových povrchů chodníků v základní škole. Současně byla provedena modernizace dvou speciálních učeben. Veškeré práce byly provedeny za dva prázdninové měsíce a provoz školy nebyl touto akcí omezen. 

Největší probíhající akcí je výstavba obchvatu Lubence, která naše občany omezuje hlukem, zvýšeným provozem stavebních mechanizmů a v současné době zablácenými komunikacemi. I přes to věřím, že je to stavba prospěšná a po dokončení se občanům naší obce uleví. To nám všem přeji.

Jana Kronďáková, obec Očihov:

V loňském roce jsme provedli 2. etapu kabelizace i veřejného osvětlení, v rámci které jsme vybudovali i nové osvětlení na dosud neosvětlené, přesto frekventované místní komunikaci. Dále jsme započali s výstavbou chodníku směrem k místní části Račín, kde příští rok bude pokračovat výstavba chodníku podél silnice 1/27 a místa pro přecházení této silnice.

V příštím roce bychom chtěli dořešit projektovou dokumentaci na objekt Floriánovny, který by měl sloužit k rozšíření občanské a sportovní vybavenosti obce. Mezi další velké úkoly patří vyřešení současné nevyhovující kanalizační sítě.

Petrohrad, starostka Jitka Dondová:

Rok 2019 byl pro naše obce spíše přípravným pro další období. Mimo prací na obnově a udržovaní obecního majetku se museli pracovníci obce podílet i na odstranění náhodných výskytů kůrovce v lesích, byl proveden další nátěr střechy kaple Všech svatých, proběhlo mnoho kulturních akcí. Z výběrového řízení vzešla firma pro práce na odstranění zápachu v Černčicích, vznikajícího v kanalizačním systému a letos tak dojde k realizaci samotných opatření.

Obec Petrohrad se stala žadatelem o dopravní automobil pro hasiče, proto je započato s výběrem tohoto automobilu. V návaznosti na úspěšnost v dotačních titulech bychom se rádi v novém roce pustili i do realizace víceúčelových odpočinkových míst v místní části Bílenec a Černčice.

V uplynulém roce jsme požádali o dotaci z IROP, kde bychom rádi pořídili škole IT učebnu a venkovní učebnu přírodních věd. Ráda bych poděkovala všem zastupitelům, občanům a těm, kteří se zapojují do života obce a pomáhají tak jejímu rozvoji.

Podbořanský Rohozec, starosta Ladislav Gál:

Z uskutečněných akcí je to především rekonstrukce Kaple sv. Notburgy. V roce 2019 se podařila oprava fasády. Opět přispělo Ministerstvo zemědělství dotací z programu údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků. Dále je to zvelebování obce. Tady musím poděkovat místostarostovi Jiřímu Kloučkovi, který s láskou a pílí zkrášluje obec za přispění pracovníků obce. Pokračuje údržba bytového fondu a nemovitostí ve vlastnictví obce.

I v roce 2020 budeme pokračovat v rekonstrukci Kaple sv. Notburgy, tentokrát jsou na řadě okna a dveře. Čeká nás také privatizace garáží, kde se zastupitelstvo usneslo na prodeji. Rekonstrukce další bytové jednotky. Oprava chodníků a dále domovní čistírny odpadních vod. Zde je schválen i příspěvek obce našim občanům.

Komentáře

Nabídky práce

UKLÍZEČKA

Přijmeme pracovnici na úklid v odpoledních hodinách ve škole. Vhodné pro ženy důchodkyně. Zájemci hlaste se v sídle firmy LASSO (Libušina 1314, Chomutov) vždy v pondělí a ve čtvrtek v 11 hodin.


ZEDNÍK

Sháním ZEDNÍKA. Vyžaduji samostatnost, pracovitost. Práce v Chomutově - celoročně. Plat od 120,- Kč/hodina.
Tel.: 776 113 389


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373


ČÍŠNÍKŮ/SERVÍRKA

Restaurace a bowling Nový svět přijme číšníka/servírku na HPP. Nástup možný ihned.
Tel.: 603178361
E-mail: info@restaurantlouny.cz

Poslední videa

Minikopaná ve Vroutku má tradici, hrají i ženy

Letos se turnaje v minikopané v sobotu 18. 7. ve Vroutku zúčastnilo sedm týmů, jeden z nich tvořily ženy. Do brány pro jistotu postavily šikovného mladého muže :-)

Přehrát video
Krásný Dvůr: Po stopách hraběte Rudolfa

Zajímavý edukační program na zámku absolvovaly ve čtvrtek 16. 7. děti z příměstského tábora DDM Žatec. Lektorka Zdenka Lněníčková se s nimi vypravila po stopách Jana Rudolfa Černína...

Přehrát video