Společnost Kaolin Hlubany dokončuje záměr těžby v části dobývacího prostoru Podbořany

Redakce 2021-09-10 08:33:00

Nová těžba kaolinu splňuje všechny podmínky schválení, říká ředitel společnosti Karol Holub.

Těžba kaolinu je s regionem Podbořanska historicky spjata. První zmínka o těžbě kaolinu pochází z doby před rokem 1820. Díky šikovnosti a pracovitosti místních lidí probíhá těžba kaolinu již přes 200 let.

Zásoby kaolinu na těženém lomu historicky nazývaném „Jiří“ (dobývací prostor Podbořany I) jsou dotěžovány a společnost Kaolin Hlubany a.s. člen skupiny SIBELCO připravuje nový záměr těžby v dobývacím prostoru (DP) Podbořany, který byl stanoven v roce 1966 a nachází se 350 metrů východním směrem od lomu „Jiří“. DP se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), kde až na výjimky není možno umísťovat stavby nesouvisející s těžbou.

V DP Podbořany byl v roce 2017 proveden průzkum a zpracována studie proveditelnosti záměru těžby. Součástí studie bylo variantní řešení území těžby s ohledem na střety zájmů. Varianty těžby byly podrobně hodnoceny z pohledu vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Kromě střetů se složkami životního prostředí (půda, zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů, prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), krajinný ráz,…) bylo území podrobeno i studii střetů vlastnických práv a střetů s existujícími nebo navrhovanými ochrannými pásmy komunikací, železnice a inženýrských sítí. V neposlední řadě bylo území vyhodnoceno i s ohledem na střety s ochranou veřejného zdraví (imisní situace, akustické poměry v území, vliv na úroveň spodní vody).

Ze tří navržených variant byla jako varianta s nejmenším počtem střetů zájmu vyhodnocena těžba v západní polovině ložiska, označena jako Varianta č.1 (Vp1). Zásoby surového kaolinu jsou v této variantě při ročním objemu těžby 180 tisíc tun postačující na 12-13 let.

Na základě vyhodnocení této studie, oznámila společnost dne 5. 2. 2019 záměr stavby „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany“ Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen KÚ) k dalšímu projednání podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po doručení všech podkladů a stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a dalších účastníků řízení vydal KÚ závěr zjišťovacího řízení.

V něm se konstatuje, že záměr těžby může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. Veřejnost, dotčené orgány a dotčené územně-správní celky se v termínu od 14. 2. 2019 do 16. 3. 2019 mohli se záměrem seznámit prostřednictvím informačního sytému CENIA a rovněž prostřednictvím úřední desky města Podbořany a vyjádřit se.

Po projednání a zapracování připomínek společnost doručila 30. 6. 2020 dokumentaci k záměru na KÚ. Kompletní dokumentace byla opět zveřejněna v informačním systému CENIA a na 30 dní na úřední desce pro město Podbořany. Dne 15. 10. 2020 vydal KÚ „Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany v DP Podbořany na ŽP“.

Krajský úřad v Ústí n/Labem ve svém závazném stanovisku konstatoval z hlediska velikosti a významnosti vlivů následovné:

- vliv na ovzduší – vzhledem k ukončovaní činnosti na současně těženém a zahajování činnosti na novém lomu nebude docházet k významnému negativnímu vlivu,

- vliv na klima – vliv záměru na klima je zcela minimální,

- vliv na hlukovou situaci – hluk ze současného provozu nedosahuje základního hygienického limitu 50 dB, hluk z dopravy bude výstavbou objízdné trasy okolo Buškovic oproti současnému stavu snížen,

- vliv na povrchové a podzemní vody – ve vzdálenosti nejblíže evidovaných hlubších a větších odběrných objektů (cca 1 km) se očekává pouze nevýznamné ovlivnění hladiny,

- vlivy na půdu – velký a významný (kvalita I. a III. tř.), avšak 90 % půdy bude vyjmuto ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pouze dočasně po dobu těžby a následně po rekultivaci vráceno do ZPF. 10 % tvoří vodní plocha, prvky ÚSES, stromořadí,

- vlivy na biologickou rozmanitost – území tvoří ze 100 % orná půda, takže po ukončení těžby a rekultivaci dojde bezpochyby ke zlepšení biodiverzity,

- vliv na krajinu a její ekologické funkce – únosný, středně silný zásah do krajinného rázu do doby ukončení rekultivace,

- vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví – vzhledem k situování záměru je vliv na hmotný majetek a kult. dědictví vyloučen,

- vliv na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví – nejkratší vzdálenost varianty č.1 k rodinným domům v severní části obce Hlubany je 450 m, z hlediska hladiny hluku měřeného v současném lomu a podél dopravní trasy jsou úrovně hluku daleko pod hygienickými limity.

Závazné stanovisko i přes toto pozitivní vyhodnocení vlivu na životní prostředí obsahuje deset zásadních podmínek a dalších 8 podpodmínek, které musí společnost před zahájením, během těžby a při ukončování těžby a rekultivace dodržovat.

Jedná se zejména o vybudovaní dopravních cest s protiprašným povrchem, dopravovat surovinu mimo obci Buškovice, vybudovat ochranný zatravněný val na jižní části lomu, pravidelně kropit lom i dopravní trasy, materiál na výsypku sypat z minimální výšky, provádět pravidelné sledování úrovně spodní vody, organizačně zabezpečit řešení havarijních situací, sanace a rekultivace provádět průběžně během těžby.

Organizace je během těžby povinna ze zákona tvořit finanční prostředky na budoucí sanace a rekultivace na zvláštní vázaný účet. Jejich použití je možné po odsouhlasení obcí resp. městem a báňským úřadem v Mostě.

Dle našeho názoru přináší budování a provozování průmyslových zón mnohem větší environmentální zátěž (prakticky 100%-ní trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), možnost vzniku ekologické zátěže ze škodlivých látek) než otevření lomu, kde je půda vyjmuta ze ZPF z velké části pouze dočasně a při sanaci a rekultivaci vrácena k původním účelům. Časový horizont vynětí půdy ze ZPF je u těžby předem známý. V případě průmyslových zón nikoliv.

Myslíme si, že těžba svým charakterem sice prostředí pozmění, ale z pohledu biodiverzity rozhodně pozitivním směrem. Po ukončení sanací a rekultivací se území vrátí z 90 % zpět do ZPF.

10 % bude určeno pro stabilizační prvky (stromořadí, vodní plocha, ÚSES…).

Karol Holub,

ředitel společnosti Kaolin Hlubany

3D vizualizace lomu po rekultivaci.

Výškový profil od RD Hlubany k nejjižnějšímu bodu DP Podbořany.

Společnost Kaolin Hlubany dlouhodobě sponzoruje místní fotbalové kluby v Podbořanech, Buškovicích, Hlubanech a v Krásném Dvoře. Městu Podbořany každoročně přispívá formou nefinančního daru na organizování dní města. Podporuje Základní uměleckou školu v Podbořanech. Sponzorsky přispívá na běžeckou akci „Kryry 3x jinak“. Finančně podpořila vydání velmi zajímavé knihy „Bílé zlato Podbořanska“.


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Pomocný KUCHAŘ/KUCHAŘKA - Domov pro seniory Žatec

Občasná práce i ve směnném provozu, praxe ve stravování min. 3 roky. Zájemci ať posílají přihlášku formou životopisu k rukám vedoucí stravovacího úseku paní Marcely Patakyové.
Kontakt: Marcela Patakyová
Tel.: 725 044 664
E-mail: patakyova@dpszatec.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Hřivice

Předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo dle dohody. Přihlášky doručte nejpozději 15. 3. 2024 do 12 hodin na adresu úřadu. Bližší informace na webu obce.
Tel.: 415 696 331
WWW: https://www.hrivice.cz/
E-mail: obec@hrivice.cz


ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník - ÚČETNÍ, KUCHAŘKA, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

U všech pozic jde o práci na plný úvazek, nástup 17. 6. 2024. Jistota stabilního místa. Bližší informace najdete na webu školy.
Kontakt: Mgr. Petr Koníř, ředitel
Tel.: 724926290
WWW: https://zsjesenice.cz/138-kariera
E-mail: reditel@zsjesenice.cz


Nemak Podbořany nabírá

Hledáme nové kolegy na tyto pozice: IT SPECIALISTA S SQL; EXPERT NA SVAŘOVÁNÍ; PROCESNÍ INŽENÝR – OBRÁBĚNÍ / MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ ZA STUDENA / MONTÁŽ; PLC SPECIALISTA - CONTROL SYSTEM ENGINEER. Bližší info na webu firmy uvedeném v kontaktech.
Kontakt: Dana Setváková
Tel.: +420 737 233 799
WWW: https://nemak.cz/#volne-pozice
E-mail: prace@nemak.com


Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video