Těžba prý skoro nic neovlivní. Ale domy si stavte jinde!

2021-09-24 15:57:00

Reakce na článek „Nová těžba kaolinu splňuje všechny podmínky schválení“

„Zkuste říkat lidem úplnou pravdu.“ Těmito slovy začínal komentář pana Holuba (jednatele společnosti Sibelco – Kaolin Hlubany, a. s.) k jednomu z příspěvků spolku Naše Hlubany, který má svou skupinu na Facebooku a sdílí zde názory týkající se nejen otevření lomu. Říká ale pravdu sám pan Holub? Reklama na světlé zítřky v Regionu Podbořanska ohledně nové těžby kaolinu mě nutí reagovat. Rád bych dostal odpověď na nesrovnalosti, které se naskytnou při po-rovnání informací v již zmíněném článku a těch, které se objevily v odvolání k našemu stavebnímu povolení, kde stavbu rodinného domu Kaolin Hlubany nedoporučuje právě z důvodu těžby kaolinu.

S autorem článku panem Holubem jsem neměl tu čest, nicméně mi do života i pře-sto zasáhl. Chtěl bych proto tímto pana Holuba požádat o vysvětlení či o jeho smysluplné argumenty, aby mi tato situace byla vyjasněna. Pevně jsem věřil, že k tomu dojde již dříve, ale bohužel se osobně nedostavil ani na doplňkové řízení k jeho odvolání proti stavebnímu povolení pro stavbu našeho rodinného domu ze dne 27. dubna 2021. Jako příklad proti-řečení použiji pouze body 15 a 16 z tohoto odvolání:

V bodu 15 dle Odvolatele (Kaolin Hlubany) z povahy věci vyplývá, že v případě zahájení těžby (v širším slova smyslu) budou pozemky a stavby umístěné blíže vůči samotné hornické činnosti vystaveny zvýšeným negativním vlivům spojeným s touto činností, zejména hlučnosti a prašnosti. Dále je prakticky jisté, že hornická činnost bude mít dopad na výšku hranice podzemní vody, což se projeví, případně může projevit na fyzikálních vlastnostech nosného podloží stavby žadatelů (tj. nás), zejména s ohledem na to, že plánovaná životnost takové stavby je minimálně ve vyšších desítkách let a působení těchto vlivů bude dlouhodobé a postupně narůstající. Uvedené je pak nepřímo zohledněno i v územním plánu města Podbořany, kdy pozemek 254/123 se nachází prakticky na hranici zastavitelného území města.

Tímto bodem bych se opřel o příspěvek pana Holuba v novinách a zeptal se:

Proč jste ve zmíněném odvolání poukazoval na vlivy hlučnosti a prašnosti, když v článku uvádíte, že jsou v souladu se všemi předpisy?

Proč jste poukazoval na dopad podzemních vod, když se dle článku očekává pouze nevýznamné ovlivnění?

Proč se zmíněné vlivy mohou projevit na fyzikálních vlastnostech stavby, když v článku uvádíte, že vliv na hmotný majetek je vyloučen?

Dále poukazujete na dlouhodobé a postupně narůstající vlivy s ohledem na stavbu. V článku však zmiňujete, že těžba nebude mít významný negativní vliv! Pokud se dopředu počítá s vlivy dlouhodobými a narůstajícími, nejedná se tedy o vlivy dosti významné?

Proč v odvolání poukazujete na bezprostřední blízkost stavebního pozemku vůči dobývacímu prostoru a v článku poukazujete na neuvěřitelnou vzdálenost až 450 metrů? Je to tedy daleko nebo blízko?

Pro zvídavost se chci také jen zeptat, co je tedy s pozemky nacházejícími se ještě nad naší stavební parcelou? Podle územního plánu jsou cca další tři takové pozemky v zastavitelném území. (Tato otázka nebyla zodpovězena ani na doplňkovém řízení k odvolání svolaném Městským úřadem v Podbořanech, kam se bohužel pan Holub osobně nedostavil. Nutno podotknout, že se jednalo o jednu z mnoha nezodpovězených otázek, kladených ať už z naší strany, či ze strany zástupců města a jiných zúčastněných orgánů.)

Obrázek v novinách s grafickou úpravou po rekultivaci těžební oblasti rozhodně potěšil obzvláště všechny obyvatele Buškovic, kteří mají s rekultivací společnosti Kaolin Hlubany bohaté zkušenosti. Ačkoli by tomu člověk rád věřil, důvěra se těžko buduje, když vidíme názornou ukázku slíbené „rekultivace“ jinde.

Dále bych navázal na bod 16 z odvolání společnosti Sibelco – Kaolin Hlubany, a. s. proti stavbě našeho rodinného domu, který zní následovně:

Byť je tedy stavební záměr žadatelů v obecném směru a při určitém zjednodušení prostým rodinným domem a na jiném místě by jeho stavba nebyla jakkoliv problematická, je nutno shrnout, že pozemek 254 / 123 se nachází v územně značně specifickém prostředí a je tak třeba všechny shora uvedené aspekty podrobně a pečlivě zohlednit, kdy dané je navíc zdůrazněno skutečností, že těžba vyhrazených nerostů je činěna ve veřejném zájmu, dotčené ložisko jako takové je nepřesunutelné a zahájení těžby je prakticky jisté, toto podrobné zohlednění však učiněno nebylo, což činí správní řízení neúplné a rozhodnutí nepřezkoumatelné. S ohledem na to, že odvolateli jsou místní podmínky a zejména okolí pozemku 254 / 123 dostatečně známy, je odvolatel (Sibelco – Kaolin Hlubany, a. s.) přesvědčen o tom, že dotčené místo není vhodné pro výstavbu rodinných domů.

Toto dotčené místo se nachází v oblasti, kde se plánuje výstavba dalších sedmi rodinných domů. Tím pádem někdo lže i jim? Nebo se lže jen nám? Bude snad na sousedních pozemcích situace s vlivy vždy jiná? Nebo se jedná o řešení osobních sporů? Je to záhada. Evidentně záleží na situaci, v níž je „pravda“ prezentována. A tak se vracím na začátek, zkuste také říkat lidem úplnou pravdu, a to všem, bez rozdílu.

Michal Jerhot

(pč)

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video