Vodaři se dali do díla, kopat začnou hned v šesti ulicích

Markéta Chalupová 2018-04-30 12:40:00

Žatec (mch) Vodaři se letos na jaře opravdu činí. Na rekonstrukci vodovodu a kanalizace se musí připravit začátkem května obyvatelé dalších šesti žateckých ulic.

První přijde na řadu Klostermannova a U Oharky

Jako první by měly začít práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Klostermannova a U Oharky. Ty má Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájit hned začátkem května a trvat by měly nejdéle do 5. září.

Předmětem rekonstrukce v ulicích Klostermannova a U Oharky je kanalizace v délce 184,3 metrů a vodovod v délce 209,2 metrů. „V ulici Klostermannova se nachází úsek vodovodu z PVC pocházející z roku 1970. V ulici U Oharky je vodovod z litiny z roku 1955. Řady jsou již dožilé a inkrustované. Kamerová prohlídka v uvedené lokalitě prověřila kanalizaci tvořenou betonovým vejcem z roku 1969. Stoka vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně a kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla naše společnost o rekonstrukci,“ popisuje nutnost rekonstrukce mluvčí vodárenské Jiří Hladík a doplňuje: „V rámci akce dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny v délce 184,3 metrů. Stavba bude realizována výkopovou technologií a je rozdělena do dvou úseků. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 209,20 metrů, které bude nahrazeno novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE. V rámci stavby dojde rovněž k přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek. Součástí stavby je i zrušení části stoky v délce 66 metrů zapopílkováním.“

V Jungmannově skončí v půli prázdnin

Další práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace mají začít během 18. a 19. kalendářního týdne.

V ulici Jungmannova bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace a opraveny kanalizační šachty. Výměna čeká i dožilé úseky vodovodu. Práce vodařů se dotknou přibližně sto padesáti napojených obyvatel.

„V Jungmannově ulici se nacházejí úseky vodovodu z polyetylenu z roku 1975, dále pak úseky z litiny, uvedené do provozu roku 1955 a 1988. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Kanalizace v uvedené ulici pochází z roku 1980 a tvoří ji úseky z betonu, betonové vejce a část kameniny. Dle kamerové prohlídky potrubí nevykazuje poškození, je však třeba provést sanaci vybraných šachet a krátkého úseku potrubí,“ upřesňuje, proč musí rekonstrukce proběhnout, J. Hladík a dodává: „V rámci akce dojde k obnově krátkého úseku stávající kanalizace, který bude probíhat bezvýkopovou technologií krátkých sanačních vložek v celkové délce 7 metrů a dále budou provedeny dílčí opravy stávajících kanalizačních šachet. Jedná se o výměnu vadných poklopů a doplnění skruží, oprava sanační stěrkou a doplnění chybějících stupadel. Toto bude provedeno zevnitř šachty a dále pomocí výkopů pro možnost osazení poklopů a skruží. Dojde také k rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 567,1 metrů, včetně přepojení 41 vodovodních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC Plus. V celé délce vodovodu předpokládáme provádění prací otevřeným výkopem.“

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února. Stavební práce mají být podle J. Hladíka zahájeny začátkem května a stavba by měla být dokončena nejpozději do 31. července. Po skončení výkopových prací provede město Žatec kompletní obnovu povrchů komunikací.

V Elišky Krásnohorské a Svatopluka Čecha skončí nejpozději v prosinci

V ulicích Elišky Krásnohorské a Svatopluka Čecha budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a dožilé úseky vodovodu pro zhruba sto sedmdesát napojených obyvatel.

„V ulicích E. Krásnohorské a Sv. Čecha se nachází úsek vodovodu z litiny z roku 1955. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti cca 1 – 2 metry se nachází kanalizace. V ulici E. Krásnohorské se jedná o úsek z betonu a úsek z betonového vejce z roku 1978. Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav, potrubí vykazuje korozi nad 50 procent, díry ve dně, kaverny, nevyhovující šachty. V ulici Sv. Čecha je stoka tvořena betonovým potrubím také z roku 1978. Potrubí rovněž vykazuje korozi a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci,“ popisuje nutnost oprav tiskový mluvčí SVS Jíří Hladík a doplňuje: „Nyní dojde k rekonstrukci stávající kanalizace v celkové délce 259,05 metrů a k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 345,6 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny a pro kanalizaci kamenina. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.“

Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet, a přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Rozkopou i Nerudovo nám. a jeho okolí 

Na Nerudově náměstí budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace v délce 406,55 metrů a dožilé úseky vodovodu v délce 538,9 metrů pro cca dvě stě šedesát napojených obyvatel.

 „V uvedené lokalitě se nachází úseky vodovodu z litiny z roku 1955. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. Kanalizace pochází z roku 1964, je tvořena úsekem betonové stoky a úseky tvořenými betonovým vejcem. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi místy nad 50 procent, díry ve dně, inkrusty, praskliny, a nedostatečný profil šachet. Z uvedených důvodů jsme se rozhodli pro rekonstrukci,“ sdělil J. Hladík.

Vodaři na Nerudově náměstí opraví stávající kanalizaci v celkové délce 406,55 metrů. „Rekonstrukce bude provedena jednak otevřeným výkopem ve stávající trase a dále bezvýkopovou technologií sanační vložkou. Na úseky v celkové délce 322,25 metrů bude použita kamenina, jen na úsek A3 v délce 84,30 metrů, který vede z Nerudova nám. směrem k Příkré ulici bude použita sanační vložka. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních šachet,“ upřesńuje J. Hladík a dodává: „Na náměstí dojde i k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 538,9 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny, jen pro úsek B1, který vede podél Nákladní umlice směrem k nám. Karla IV, bude v délce 41,6 metrů použit vysokohustotní polyetylen. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících přípojek. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Během rekonstrukce budou vodovodní řady odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou SVS zajistí provizorním povrchovým vodovodem.

Podle schváleného harmonogramu mají být práce v ulicích Elišky Krásnohorské, Svatopluka Čecha a na Nerudově nám. dokončeny nejpozději do 27. prosince letošního roku.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video